IQOS Kluba Noteikumi un Nosacījumi

Atjaunota 26.07.2021

1. Vispārējā informācija
IQOS Kluba programmas (turpmāk tekstā Programma) rīkotājs ir SIA „Philip Morris Latvia” (sabiedrības reģistrācijas Nr. 40003482799, juridiskā adrese Krišjāņa Valdemāra 62, Rīga, Latvija).
Katrs IQOS īpašnieks var piedalīties Programmā, pirms tam reģistrējoties tīmekļa vietnē www.iqos.com un saņemot savu kodu, ar kuru dalībnieks var privāti dalīties ar saviem draugiem. Katru reizi, kad kods tiek izmantots, Jūs un Jūsu draugi saņemat punktus. Jūs varat apmainīt sakrātos punktus pret dāvanām, kuras tiek piedāvātas www.iqos.com tīmekļa vietnē.

2. Dalības prasības
Programma ir pieejama tikai pilngadīgiem smēķētājiem (vecākiem par 18 gadiem), kuri dzīvo Latvijas Republikā, kuriem ir IQOS ierīce un kuri ir izpildījuši visus zemāk minētos Programmas Noteikumus un Nosacījumus.
Lai kļūtu par programmas dalībnieku (turpmāk - Dalībnieks) un saņemtu IQOS Kluba biedra kodu (turpmāk tekstā - kods), kas piešķirs noteiktu IQOS Kluba punktu skaitu Jums un draugam, Jums jāreģistrējas tīmekļa vietnē www.iqos.com, jāapstiprina savs vecums un jāpievieno IQOS ierīce savam lietotāja profilam.
Kļūstot par Dalībnieku, Jūs piekrītat IQOS kluba Noteikumiem un Nosacījumiem (turpmāk tekstā - Noteikumi un Nosacījumi).
Dalībnieks Programmas ietvaros var reģistrēt un izmantot tikai vienu profilu. Ja Rīkotājam ir tapis zināms, ka Dalībniekam ir vairāki profili, Rīkotājam ir tiesības izdzēst visus profilus un liegt to izmantošanu Programmā.
Ja Dalībnieks pārkāpj kādu no Noteikumiem un Nosacījumiem, Rīkotājs ir tiesības apturēt vai izdzēst Dalībnieka profilu tīmekļa vietnē www.iqos.com.

3. Dalīšanās ar kodu
Dalībnieks pēc saviem ieskatiem var piešķirt kodu tikai pilngadīgiem smēķētājam (t.i. personai, kura sasniegusi 18 gadu vecumu). Dalībnieks uzņemas pilnu juridisko atbildību par koda piešķiršanu nepilngadīgām personām vai nesmēķētājiem.
Dalībnieks var dalīties ar kodu ar izvēlētu pilngadīgu smēķētāju, izmantojot privātus rīkus, kas nav publiski (piemēram, nosūtot īsziņu vai multiziņu pa tālruni vai nosūtot e-pastu), vai kā drukātu kuponu. Kods nevar tikt publicēts un / vai kā citādi padarīts pieejams plašākai sabiedrībai vai plašsaziņas līdzekļos, piemēram, tiešsaistē, sociālo mediju vietnē, jebkura veida drukātajos materiālos un citur. Šo prasību neievērošana var izraisīt koda ierobežojumus vai tā anulēšanu.
Dalībnieks piešķir dalīšanās kodu citām personām tikai tad, ja tā nolūki nav komerciāli un ir bez profesionāla rakstura. Dalībniekam ir aizliegts izmantot dalīšanas kodu, lai saņemtu punktus un iegādātos IQOS komplektus tālākpārdošanai.
Daloties ar kodu, Dalībnieks apņemas ievērot piemērojamās likumdošanas prasības.
Rīkotājiem ir tiesības liegt punktu piešķiršanu par Dalībnieka nosūtītiem dalīšanās kodiem, ja šāda prakse ir pretrunā ar Noteikumu un Nosacījumu prasībām. Dalīšanās kods ļauj tā saņēmējam, kurš ir 18 gadu vecs, iegādāties vienu IQOS komplektu. Koda saņēmējs var izmantot kodu, lai iegādātos IQOS komplektu tīmekļa vietnē www.iqos.com (ievērojot reģistrācijas procesu, kā paredzēts šajos Noteikumos un Nosacījumos) vai IQOS veikalos (veikalu sarakstus var uzzināt tīmekļa vietnē www.iqos.com vai pa bezmaksas klientu apkalpošanas centra tālruni 800 200 90. Persona var izmantot kodu, kas saņemts no Dalībnieka, tikai vienu reizi jebkurā mazumtirdzniecības vietā. Pēc koda aktivizēšanas, persona šo kodu vairs nevarēs izmantot.

4. Punkti
Punktus saņem persona, kas dalās ar kodu un koda saņēmējs, un tie tiek piešķirti par katru izmantoto un piešķirto kodu IQOS ierīces iegādes brīdī. Precīzs punktu skaits, kas tiks piešķirts par vienu iegādāto IQOS komplektu, ir redzams tīmekļa vietnē www.iqos.com. Dalībniekam piešķirto punktu skaits ir redzams viņa personīgajā profilā tīmekļa vietnē www.iqos.com. Informācija par to, kā un kur var izmantot uzkrātos punktus, ir pieejama arī pa bezmaksas klientu apkalpošanas centra tālruni 800 20090.
Dalībnieks var iztērēt visus vai daļu no uzkrātajiem punktiem, lai iegādātos www.iqos.com tīmekļa vietnē izvietotā programmas katalogā pieejamās dāvanas (turpmāk - Dāvanas). Kad punkti tiek iztērēti, tie tiek atskaitīti no kopējā Dalībnieka uzkrāto punktu skaita; punktu bilanci Dalībnieks vienmēr var pārbaudīt savā profilā.
Ja persona, kura ir izmantojusi kodu, atgriež IQOS komplektu, visi saņemtie punkti tiek atskaitīti no Dalībnieka kopējā uzkrāto punktu skaita un / vai visām jau saņemtām dāvanām jābūt atgrieztām.
Punktu izmantošanas termiņš ir 365 dienas pēc to piešķiršanas Dalībniekam. Pēc tam tie zaudē spēku un vairs nedrīkst tikt izmantoti un / vai apmainīti pret dāvanām. Rīkotājs neuzņemas atbildību par Dalībnieka punktu izmantošanu un visiem ar to saistītiem jautājumiem, it īpaši pie nosacījuma, ka puses ir piekritušas šo punktu izmantošanas nosacījumiem. Punkti netiek apmainīti pret skaidru naudu. Uz visiem Dalībnieka uzkrātiem punktiem, neatkarīgi no tā, kā tie ir uzkrāti vai saņemti, vienādi attiecas derīguma termiņa un lietošanas noteikumi un nosacījumi.

5. Dāvanas
Rīkotājam ir tiesības mainīt Dāvanas, kuras tiek piedāvātas šīs Programmas ietvaros, un to daudzumu, izņemot tās no dāvanu kataloga vai pievienojot jaunas Dāvanas, neinformējot atsevišķi par to Dalībnieku. Aktuālākā informācija par dāvanām ir pieejama www.iqos.com tīmekļa vietnes attiecīgajā sadaļā. Punkti tiek apmainīti pret dāvanām saskaņā ar tiem Noteikumiem un Nosacījumiem, kuri uz to brīdi ir spēkā esoši.
Informācija, kas sniegta Dāvanu katalogā tīmekļa vietnē www.iqos.com, nav komerciāls piedāvājums un Rīkotājs negarantē pastāvīgu Dāvanu piegādi, lai apmierinātu Programmas Dalībnieku vajadzības. Dāvanu daudzums ir ierobežots, un Rīkotājs neuzņemas atbildību par gadījumiem, kad pēc Dalībnieka pieteikuma uz konkrēto Dāvanu, šāda Dāvana vairs nav pieejama vai to Dalībniekam nav iespējams piegādāt.
Dāvanu vērtības kopsumma, ko Dalībnieks var saņemt 14 dienu periodā nedrīkst pārsniegt 250.00 EUR.
Dāvanas var tikt iegādātas un saņemtas tikai valstī, ko Dalībnieks norādījis kā savu dzīvesvietu reģistrējoties www.iqos.com.
Visi attēli, apraksti un Dāvanu parametri tīmekļa vietnē tiek sniegti tikai ar informatīvu nolūku, un tie ne vienmēr sniedz patiesu priekšstatu par visām Dāvanas īpašībām. Dāvanu krāsas, kuras tiek piedāvātas katalogā, var atšķirties no piegādāto Dāvanu krāsām.
Uzņēmumam ir tiesības mainīt Dāvanu vērtību punktos jebkurā laikā un bez atsevišķa paziņojuma, pašu aktuālāko informāciju sniedzot tikai Dāvanu katalogā www.iqos.com tīmekļa vietnē. Jebkuras izmaiņas Dāvanu vērtību punktos neattiecas uz tām Dāvanām, kuras jau ir pieprasītas pieteikumā, t.i., ja ir iesniegts pieteikums Dāvanai, no Dalībnieka konta tiek ieturēts tas punktu skaits, kas ticis piemērots Dāvanām vienu dienu pirms pieteikuma iesniegšanas dienas Rīkotājam.
Dalībnieks šādu dāvanu var saņemt tikai tad, ja vērtība punktos ir mazāka vai vienāda ar Dalībnieka profilā pieejamo punktu skaitu.
Pēc tam, kad Dalībnieks ir izvēlējies Dāvanu, viņam ir jāaizpilda Dāvanas pieteikums, kurā jānorāda Dalībnieka pilnā dzīvesvietas adrese Latvijā dāvanas nosūtīšanai, kā arī cita pieteikumā pieprasītā informācija. Dalībnieks nevar atsaukt iesniegto pieteikumu.
Pēc Dāvanas pieteikuma saņemšanas Rīkotājs atjauno Programmas Dalībnieka Profilu, attiecīgi atskaitot no tā punktu skaitu, kas ir līdzvērtīgs tai Dāvanas vērtībai, kura bija piešķirta Dāvanai pirms datuma, kad tika iesniegts pieteikums.
Dāvanas Dalībniekiem tiek nosūtītas pa pastu vai ar kurjeru uz adresi, kas norādīta Dāvanas pieteikumā.
Ja pasūtītās Dāvanas tiek noraidītas, par tām netiek piedāvāta naudas kompensācija un Dāvana netiek apmainīta pret citu dāvanu, savukārt attiecīgais punktu skaits netiek atmaksāts dalībnieka profilā.
Rīkotājs neuzņemas atbildību un nevar tikt saukts pie atbildības par zaudējumiem, kas saistīti ar Dāvanu saņemšanu vai jebkādu Dāvanu piegādes aizkavēšanos un nepareizi norādītu saņēmēja pasta adresi.

6. Nodokļi
Izsniegtās Dāvanas tiek uzskatītas par Programmas dalībnieka ienākumiem; tādējādi noteiktos apstākļos tām var tikt piemērots iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Dāvanas vērtībai ir jābūt uzrādītai iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijā, un tā var ietekmēt piešķirtos nodokļu atvieglojumus un /vai samazināt/atcelt sociālos pabalstus.
Visus nodokļus, kas jāmaksā par Dāvanām, un citus obligātos maksājumus, kas piemērojami saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu, sedz Rīkotājs. Tāpēc brīdi, kad Dāvanas tiek pasūtītas no Dāvanu kataloga Rīkotāja tīmekļa vietnē un kad par Dāvanām tiek iesniegts pieteikums, Rīkotājs uzskata kā pamatu Dāvanas piešķiršanai un nosūtīšanai Dalībniekam.
Ņemot vērā, ka iedzīvotāju ienākuma nodokli par ienākumu (dāvanas vērtību), ko saņem Dalībnieks, apmaksā cita persona, nevis Dalībnieks, proti, Rīkotājs, Dalībniekam jāatceras un jāņem vērā, ka Dalībniekam, kurš vēlas saņemt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu un ir iesniedzis pārmaksāto nodokļu atmaksas pieteikumu Valsts ieņēmumu dienestā, saskaņā ar Latvijas Republikas likumu Par nodokļiem un nodevām tā nodokļu pārmaksas daļa, kura izriet no Dalībnieka iedzīvotāju ienākuma nodokļa, ko sedzis Rīkotājs, var tikt atskaitīta no atmaksājamās nodokļu pārmaksas summas. Tādējādi, Programmas dalībniekiem un personām, kuras ir saņēmušas dāvanas, var attiecīgi tikt samazināts atmaksājamās iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārmaksas apjoms.
Lai veiktu pareizu nodokļu aprēķinu, katru reizi, kad Dalībnieks iesniedz Dāvanas pieteikumu, Rīkotājs var viņam lūgt norādīt savu personas numuru un pašvaldību, kurā viņš ir deklarēts. Rīkotājs apņemas stingri aizsargāt šos datus un izmantot tos tikai ar mērķi veikt pienācīgu nodokļu apmaksu.

7. Privātums
Nosūtot kodu citai personai vai izmantojot kodu, Dalībnieks piekrīt, ka viņa personas dati tiks apstrādāti visā Programmas īstenošanas laikā un saskaņā ar Programmas īstenotajiem mērķiem, jo īpaši ar nolūku sūtīt un saņemt informāciju par Programmu un dalību tajā, izmantojot kontaktinformāciju, kas sniegta tīmekļa vietnē www.iqos.com reģistrācijas brīdī.
Rīkotājs apstrādās Dalībnieka datus, pamatojoties uz Dalībnieka piekrišanu piedalīties Programmā, kā arī ar mērķi izpildīt piemērojamās saistības.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka, lai nosūtītu iepriekš minēto informāciju un sasniegtu citus mērķus, kas saistīti ar Programmu organizēšanu un īstenošanu, Rīkotājs var piesaistīt trešās puses, lai sniegtu ar Programmas izpildi saistītos pakalpojumus Latvijā un / vai Eiropas Savienībā. Dalībnieka dati var tikt nodoti apstrādei trešajām personām (partneriem, programmatūras piegādātājiem, datu bāzu pārvaldības pakalpojumu sniedzējiem, datu centriem, hostinga un mākoņpakalpojumu sniedzējiem, tiešā mārketinga pakalpojumu sniedzējiem, tirgus izpētes vai biznesa analītisko pakalpojumu sniedzējiem u.c.), kā arī citiem partneriem, ar kuriem Rīkotājs sadarbojas šīs Programmas ietvaros.
Dalībnieka dati var tikt nodoti Valsts ieņēmumu dienestam un citām attiecīgajām iestādēm.
Ja Dalībnieks vēlas saņemt ziņas un / vai personalizētus piedāvājumus no Rīkotāja un / vai tās partneriem, viņš var reģistrācijas formā norādīt, ka dod savu piekrišanu šādu paziņojumu un / vai personalizētu piedāvājumu saņemšanai. Dalībnieks, kurš vēlas atcelt iepriekš minēto paziņojumu un / vai personalizēto piedāvājumu saņemšanu, var norādīt, ka šādus paziņojumus un / vai piedāvājumus viņš vairs nevēlas saņemt.
Dalībnieka dati tiks glabāti tik ilgi, kamēr Dalībnieks piedalās Programmā, un arī 18 mēnešus pēc tās darbības termiņa beigām, kā arī tik ilgi, cik nepieciešams, lai Rīkotājs varētu sevi aizstāvēt pret visiem pieprasījumiem, prasībām vai darbībām un izmantot savas tiesības, kā arī gadījumos, ja var iestāties jebkurš cits likumdošanā minēts pamats, ciktāl tas nepieciešams Rīkotājam, lai izpildītu likumdošanas prasības.
Neieskaitot likumdošanā noteiktos ierobežojumus, Dalībniekam ir šādas tiesības: pieprasīt piekļuvi apstrādātajiem personas datiem; pieprasīt labot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus datus; jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu izmantošanai; pieprasīt personas datu dzēšanu vai ierobežot turpmāku datu apstrādi, ja tam ir juridisks pamats; nodot personīgos datus citam datu pārzinim vai Dalībniekam tiešā veidā un vēlamā formā; kā arī, ja dati tiek apstrādāti, pārkāpjot likuma prasības, ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai (sīkāku informāciju skatīt www.dvi.gov.lv).
Lai izmantotu šīs tiesības, Dalībniekam jānosūta pieteikums uz šo adresi: Krišjāņa Valdemāra iela 62, Rīga, Latvija vai pa e-pastu: jaunumi@iqos.lv.
Plašāku informāciju par Jūsu personas datu izmantošanu var atrast vietnē https://www.iqos.lv/lv/privatuma-politika

8. Noslēdzošie noteikumi
Programma ir ierobežots piedāvājums, un tā ir pieejama tikai lietotājiem, kas reģistrēti www.iqos.com vietnē.
Rīkotājs patur tiesības jebkurā laikā vienpusēji apturēt vai izbeigt Programmas īstenošanu bez atsevišķa paziņojuma. Rīkotājs pēc savām iespējam par to informēs Dalībniekus tīmekļa vietnē www.iqos.com.
Izmaiņas noteikumos un nosacījumos stājas spēkā tajā dienā, kad tos publicē tīmekļa vietnē www.iqos.com, ja vien Rīkotājs nenorāda citu datumu, kad izmaiņas stāsies spēkā. Noteikumi un Nosacījumi attiecas uz visiem tiem jaunajiem punktiem, kuri tiek piešķirti pēc Noteikumu un Nosacījumu stāšanās spēkā. Dalībniekiem tiek rekomendēts regulāri pārskatīt šos Noteikumus un Nosacījumus un vienmēr iepazīties ar jaunāko Noteikumu un Nosacījumu versiju.
Ja Rīkotājam ir tapis zināms, ka Programmas dalībnieks nav izpildījis visus nosacījumus un noteikumus to Programmas dalības ietvaros, viņu dalība Programmā tiek izbeigta nekavējoties no fakta apstiprināšanas brīža, un visi uzkrātie punkti tiek anulēti, kā arī tos nedrīkst apmainīt par jebkādām Dāvanām. Rīkotājs neuzņemas atbildību par tehniskām kļūdām un traucējumiem, kuru iemesls ir ārpus Rīkotāja kontroles un kuri ietekmē visas tīmekļa vietnes www.iqos.com darbību un / vai dažas šīs vietnes sadaļas, tostarp, bet ne tikai, šīs vietnes un / vai noteiktu vietnes sadaļu pieejamību. Šie Noteikumi un Nosacījumi var tikt interpretēti, un visi gadījumi, uz kuriem neattiecas esošie Noteikumi un Nosacījumi, ir risināmi saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu. Visi jautājumi un / vai sūdzības, kas saistītas ar dalību Programmā, jāiesniedz Rīkotājam pa bezmaksas klientu apkalpošanas centra tālruni 800 20090, rakstiski - SIA„Philip Morris Latvia” Krišjāņa Valdemāra iela 62, Rīga, Latvija vai pa e-pastu: jaunumi@iqos.lv, adreses laukā vai e-pasta tēmā norādot “IQOS Kluba programma ”. Sūdzība tiks izskatīta 14 dienu laikā no saņemšanas brīža, un to izskatīs atbildīgais Programmas koordinators, kuru iecēlis Rīkotājs.
Rīkotājs Dalībniekam, kurš ir iesniedzis sūdzību, bez kavēšanās sniegs atbildi par iznākumu tādā pašā veidā, kādā šī sūdzība tika saņemta. Ja Rīkotājs nereaģē uz Dalībnieka prasību vai noraida prasību, Dalībnieks var iesniegt pieteikumu iestādei, kas izskata patērētāju pretenzijas un strīdus ārpus tiesas - Patērētāju tiesību aizsardzību centrā (Brīvības iela 55, Rīga,e-pasts: ptac@ptac.gov.lv, tālr. +371 65452554, tīmekļa vietne: http://www.ptac.gov.lv) vai tā reģionālajā pārvaldē, vai aizpildot veidlapu ODR platformā vietnē http://ec.europa.eu/ods/). Visi un jebkuri strīdi un domstarpības, kas var rasties Programmas īstenošanas laikā un / vai ir saistīti ar to, jārisina attiecīgajā Latvijas Republikas tiesā.